ISPITI SE REALIZUJU U PROSTORIJAMA ISPITNOG CENTRA, Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica

TERMIN ZA POLAGANJE ISPITA

Teorijski dio provjere znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije turistički vodič/kinja, u skladu sa Ispitnim katalogom, realizovaće se kroz dva testa u utorak, 22. 03. 2016. godine sa početkom u 12:30 h (Test I) i 14:00 h (Test II) u prostorijama Ispitnog centra. Ispiti traju po 60 minuta.

O mjestu i terminu realizacije praktičnog dijela ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati su dužni na dan polaganja donijeti uplatnicu sa uplaćenim iznosom od 35 €, za sticanje stručne kvalifikacije turistički vodič/kinja, na žiro račun Ispitnog centra otvoren kod CKB 510 – 11360 – 07.

Kandidati su dužni ponijeti na ispit i identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Kandidatima koji sa sobom ne ponesu uplatnicu i identifikacioni dokument neće biti omogućeno polaganje ispita.

KANDIDATI SU DUŽNI DA DOĐU U 12:00 h RADI PREDAJE UPLATNICA I IDENTIFIKACIJE!

Kandidati, koji još nisu priložili prijave, mogu to uraditi najkasnije do ponedjeljka, 21. 03. 2016. na arhivu Ispitnog centra.

Uz prijavu za turističke vodiče/vodičkinje potrebno je priložiti:

– CV

– Diplomu ili svjedočanstvo o stečenom nivou obrazovanja (najmanje nivo IV)

– Potvrdu o poznavanju stranog jezika (najmanje nivoa B2)

– Uplatnicu u iznosu od , na račun Ispitnog centra CKB 510-11360-07, za pregledanje dokumentacije

Strani državljani su dužni priložiti Rješenje o privremenom ili stalnom boravku u Crnoj Gori, izdato od MUP-a CG.