JU ISPITNI CENTAR

objavljuje

JAVNI POZIV

Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj 80/08).

NAZIV STRUČNE KVALIFIKACIJEJedinice kvalifikacije (JK)
pratilac/lja vrijednostiJK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
zaštitar/ka tehničar/kaJK 1, 9, 10, 11, 12, 5, 6
čuvar/kaJK 1, 13, 8, 14, 5, 6, 7
tjelohranitelj/kaJK 1, 15, 8, 14, 5, 6, 7

Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba da ima:

–        obrazovni profil i nivo obrazovanja propisan Ispitnim katalogom za navedenu stručnu kvalifikaciju,

–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u području rada (istog ili većeg nivoa zahtjevnosti od zanimanja za koje se stiče stručna kvalifikacija).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu: Ispitni centar, Ul. Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica.

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Nazivi jedinica kvalifikacije (JK) i profil, nivo obrazovanja ispitivača:

1.  Pravni aspekti zaštite lica i imovine (Visoka stručna sprema iz oblasti prava sa 240 ECT i pet godina radnog iskustva na poslovima u bezbjednosnim službama)

2.  Obuka u rukovanju naoružanjem (Visoka stručna sprema – Policijska ili Vojna akademija sa 240 ECT i pet godina radnog iskustva na poslovima bezbjednosti ili zaštite)

3. Oprema, tehnička sredstva, protivpožarna zaštita i zaštita na radu (Za opremu i tehnička sredstva, diplomirani inženjer elektrotehnike i pet godina radnog iskustva; Za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu, diplomirani inženjer protivpožarne zaštite ili zaštite na radu i pet godina radnog iskustva)

4. Organizacija i postupci zaštite vrijednosti u transportu (Visoka stručna sprema – Policijska ili Vojna akademija, Fakultet za bezbjednost i civilnu zaštitu i tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite ili srodnim poslovima)

5. Osnovi komunikacije, ljudskih prava i etike (Za predmetnu oblast: Osnovi komunikacije – diplomirani pedagog, diplomirani psiholog i pet godina radnog iskustva; Za predmetnu oblast: Ljudska prava i etika – diplomirani pravnik i pet godina radnog iskustva)

6. Osnovi kriminalistike (Visoka stručna sprema iz oblasti prava (smjer kriminalistika), bezbjednosti, kriminalistike ili kriminologije sa 240 ECT i pet godina radnog iskustva)

7. Osnovi prve pomoći (Doktor medicinskih nauka i pet godina radnog iskustva)

8. Samoodbrana (Visoka stručna sprema sa 240 ECT, pet godina radnog iskustva u obuci iz samoodbrane i majstorsko zvanje iz samoodbrane)

9. Sistem za kontrolu lica, vozila i prtljaga (Visoka stručna sprema iz oblasti elektrotehnike ili mašinstva sa 240 ECT i pet godina radnog iskustva na sistemima tehničke zaštite)

10. Sistemi za uspostavljanje i održavanje veza (Visoka stručna sprema iz oblasti elektrotehnike sa 240 ECT i pet godina radnog iskustva na sistemima za uspostavljanje i održavanje veza)

11. Sistemi protivpožarne i protivprovalne zaštite (Visoka stručna sprema iz oblasti elektrotehnike (smjer elektronika, računari ili telekomunikacije) sa 240 ECT i 3 godine iskustva na sistemima za protivprovalnu i protivpožarnu zaštitu)

12. Sistemi video nadzora (Visoka stručna sprema iz oblasti elektrotehnike (smjer elektronika, računari ili telekomunikacije) sa 240 ECT i 3 godine iskustva na sistemima za protivprovalnu i protivpožarnu zaštitu)

13. Fizička zaštita (Policijska ili Vojna akademija, Fakultet za bezbjednost i civilnu zaštitu i pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite ili srodnim poslovima)

14. Tehnička sredstva za komunikaciju, protivpožarna zaštita i zaštita na radu (Za tehnička sredstva za komunikaciju, diplomirani inženjer elektrotehnike i pet godina radnog iskustva; Za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu, diplomirani inženjer protivpožarne zaštite ili zaštite na radu i pet godina radnog iskustva)

15. Zaštita lica (Visoka stručna sprema – Policijska ili Vojna akademija, Fakultet za bezbjednost i civilnu zaštitu i pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite ili srodnim poslovima)