JU ISPITNI CENTAR

Objavljuje

JAVNI POZIV

Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore,“ broj 80/08 i 40/16), u postupku sticanja stručne kvalifikacije – instruktor vožnje motornih vozila.

Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba da ima:

1. obrazovni profil i nivo obrazovanja propisan Ispitnim katalogom za navedenu stručnu kvalifikaciju,

2. najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u području rada (istog ili većeg nivoa zahtjevnosti od zanimanja za koje se stiče stručna kvalifikacija)..

Obrazovni profil i nivo obrazovanjaispitivača dat je u tabeli koja slijedi.

Naziv jedinica kvalifikacijeObrazovni profil i nivo obrazovanja ispitivača
Bezbjednost i regulisanje saobraćajaVisoka stručna sprema iz oblasti drumskog saobraćaja
Motori i motorna vozilaVisoka stručna sprema iz oblasti drumskog saobraćaja sa 240 ECT ili mašinstva sa 240 ECT
Upravljanje motornim vozilima  AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, T+E kategorijeVisoka stručna sprema iz oblasti drumskog saobraćaja sa 240 ECT (posjedovanje instruktorske licence za A i B kategorije minimum 3 godine)
Upravljanje motornim vozilima C1,C1+E,C,C+E kategorijeVisoka stručna sprema iz oblasti drumskog saobraćaja sa 240 ECT (posjedovanje instruktorske licence C i C+E kategorije minimum 3 godine)
Upravljanje motornim vozilima  D1, D1+E, D,D+E kategorije Visoka stručna sprema iz oblasti drumskog saobraćaja sa 240 ECT (posjedovanje instruktorske licence za D i D+E kategorije, minimum 3 godine)
Metodika vožnjeVisoka stručna sprema iz oblasti drumskog saobraćaja sa 240 ECT, diplomirani psiholog sa 240 ECT, diplomirani pedagog sa 240 ECT, diplomirani andragog sa 240 ECT
Saobraćajna psihologijaVisoka stručna sprema iz oblasti drumskog saobraćaja sa 240 ECT, diplomirani psiholog sa 240 ECT, diplomirani pedagog sa 240 ECT, diplomirani andragog  sa 240 ECT

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu: Ispitni centar, Ul. Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica.

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.