PISA akcenat stavlja na procjenu postignuća učenika u zadacima koji se tiču realnih životnih situacija i koji se smatraju relevantnim za efikasno učestvovanje u društvu odraslih, kao i cjeloživotnog učenja. PISA je projekat Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Koliko zemalja učestvuje u PISA testiranju?

Broj zemalja koje učestvuju u PISA testiranju je u porastu. U 2000. godini učestvovale su 32 zemlje, a  2012. godine učestvovaće 67 zemalja.


Zašto je PISA važna?

PISA pruža informacije o obrazovnim sistemima i omogućava upoređivanje učenika iz
velikog broja zemalja. PISA:

• omogućava međunarodno uporedivo mjerenje dostignuća učenika
• procjenjuje znanje povezano sa realnim životnim situacijama i vještine i spremnost 
za buduće učestvovanje u društvu odraslih
• ispituje odnos između dostignuća učenika i faktora koji utiču na učenje  kao što su 
karakteristike učenika i škole
• pomaže kreiranju obrazovne politike

Ko učestvuje u testiranju?

PISA ocjenjuje petnaestogodišnje učenike, budući da u većini OECD zemalja ova starosna granica ujedno predstavlja i granicu obaveznog obrazovanja. S obzirom na to da se PISA testiranje zasniva na starosnoj dobi učenika, uobičajeno je da  u PISA testiranju učestvuju učenici prvog i drugog razreda srednje škole.

Šta se ocjenjuje na PISA testiranjima?

Predmeti koje PISA procenjuje su čitanje, matematika i prirodne nauke. U svakom ciklusu PISA testiranja, akcenat se stavlja na ocjenjivanje jednog od ovih predmeta.  Matematika će biti glavni predmet testiranja 2012. godine.

Kako izgleda test?

PISA se sastoji iz dva dijela: pisanog i kompjuterskog testa. Neki učenici će raditi samo pisani, a neki i pisani i kompjuterski test. Pisani dio testa se sastoji od pitanja iz matematike, čitalačke pismenosti i prirodnih nauka i traje dva sata. Kompjuterski dio testa se sastoji od zadataka  iz oblasti rješavanja problema.
PISA pitanja su osmišljena tako da testiraju sposobnost učenika da znanje i vještine koje su stekli u školi primijene u situacijama iz svakodnevnog života.

Ko sastavlja pitanja?

Sve zemlje koje učestvuju u PISA testiranju mogu sastaviti pitanja i poslati ih međunarodnom kontraktoru. Ta pitanja zatim pažljivo procjenjuje međunarodni kontraktor u saradnji sa ostalim zemljama učesnicama i ekspertnim grupama za pojedino područje. Posebno se vodi računa o kulturalnoj pristranosti. Koriste se samo pitanja koja su zadovoljila sve kriterijume. Prije pravog istraživanja, sprovodi se probno istraživanja kako bi se pitanja ispitala u svim zemljama učesnicama. Ako se pokaže da su neka pitanja prelaka ili preteška, ona se ne koriste u glavnom istraživanju.

Šta su kontekstualni upitnici?

Osim kognitivnih testova, učenici ispunjavaju i 30-minutni upitnik dajući informacije o sebi, svojim stavovima prema učenju, svojoj porodici, poznavanju rada na kompjuteru, itd. Direktori škola koje učestvuju u istraživanju popunjavaju upitnik za školu. 
Podaci koji se prikupljaju tim upitnicima pomažu zemljama da detaljnije istraže veze između postignuća učenika na testu i faktora kao što su pol učenika, njihov socio-ekonomski status, stavovi prema školi i pristup učenju.

Kako se zemlje upoređuju?

PISA pruža informacije koje nam omogućavaju upoređivanje crnogorskih učenika sa učenicima iz ostalih zemalja u oblastima čitalačke, naučne i matematičke pismenosti.

http://www.pisa.oecd.org/document/61/0,3746,en_32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html

Kada će biti PISA testiranje?

Sljedeće PISA testiranje održaće se od 12. marta do 22. aprila 2012. godine.

Šta je potrebno da uradim ako sam odabran(a)?

Školski koordinator za PISA testiranje će te obavijestiti da li učestvuješ samo u pismenom ili i u pismenom i u kompjuterskom dijelu testa. Pismeni dio testa se obično održava ujutru. Nakon toga se popunjava upitnik u vezi sa ispitanikom, njegovim/njenim stavovima i interesovanjima. Testiranje na kompjuteru održaće se istog dana u popodnevnim časovima.


Zemlje koje su učestvovale u PISA testiranju 2009. godine
Albanija 
Argentina
Australija
Austrija
Azerbejdžan
Belgija
Brazil
Bugarska
Češka Republika
Čile
Crna Gora
Danska
Dubai
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Holandija
Hong Kong – Kina
Hrvatska
Indonezija
Irska
Island
Izrael
Italija
Japan
Jordan
Kanada
Katar
Kazahstan
Šangaj – Kina 
Kineski Taipei
Kirgistan
Kolumbija
Koreja
Letonija
Lihtenštajn
Litvanija
Luksemburg
Mađarska
Makao – Kina
Meksiko
Njemačka
Norveška
Novi Zeland
Panama 
Peru
Poljska
Portugal
Rumunija
Ruska Federacija
SAD
Singapur
Slovačka Republika
Slovenija
Srbija
Španija
Švajcarska
Švedska
Tajland
Trinidad i Tobago
Tunis
Turska
Velika Britanija
Urugvaj