Banner

JAVNI POZIV

  • PDF

 

JU ISPITNI CENTAR

objavljuje

JAVNI POZIV

 

Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručne kvalifikacije računovodstveni tehničar, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj 80/08).

Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba da ima:

1. obrazovni profil i nivo obrazovanja propisan Ispitnim katalogom za navedenu stručnu kvalifikaciju,

2. najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u području rada (istog ili višeg nivoa zahtjevnosti od zanimanja za koje se stiče stručna kvalifikacija).

Obrazovni profil i nivo obrazovanja predviđen tač. 1 podrazumijeva:

Za jedinice kvalifikacije: Evidencija poslovnih promjena, Priprema i sastavljanje finansijskih iskaza pravnih lica, Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje - diplomirani ekonomista sa zvanjem ovlašćeni računovođa;

Za jedinice kvalifikacije: Poreski sistem Crne Gore - diplomirani pravnik sa zvanjem poreski savjetnik; Privredno pravo - diplomirani pravnik.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu: Ispitni centar, Ul. Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica.

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.