POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA - SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI

 

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA - SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI

 

Ispravka poziva za prikupljanje ponuda za prodaju putničkog vozila – sistemom zatvorenih koverti

 

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koja predaju ponudu u zatvorenoj koverti i koja uplate10% početne cijene na žiro – račun naručioca broj 510 – 11360 – 07 kod CKB banke i dužna su da uz ponudu dostave uplatnicu. Početna cijena vozila je 550,00 eura.