Banner

Eksterna provjera znanja na kraju III ciklusa osnovne škole

  • PDF

U skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/02 od 28. 11. 2002, 49/07 od 10. 08. 2007, "Sl. list Crne Gore", br. 45/10 od 04. 08. 2010), Ispitni centar relaizuje eksternu provjeru znanja na kraju osnovne škole (na kraju III ciklusa).

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa vrši se iz: crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, matematike i jednog predmeta koji učenici biraju sa liste obaveznih predmeta, a koji se izučavaju u III ciklusu najmanje u dva razreda. Učenici ne mogu izabrati fizičko vaspitanje, muzičku i likovnu kulturu.

U školama u kojima se nastava izvodi na albanskom jeziku provjerava se albanski jezik i književnost, dok se ostali testovi prevode.

ŠTA JE ISPITNI CENTAR URADIO DO SADA?

Prvim pilotom koji je realizovan 2009. godine obuhvaćeno je 20 osnovnih škola (A škole) sa slučajnim odabirom određenog broja učenika iz jedne škole. Učenici osnovnih škola (450) su na ovom pilotu radilitest iz matematike, a cilj je bio da se predtestiraju zadaci iz matematike i stvaraju kapaciteti u školama.

U drugom pilotu eksterne provjere znanja 2010. godine učestvovalo je 47 škola sa slučajno odabranim učenicima (720 učenika). Učenici su i na ovom pilotu radili test iz matematike, a cilj je bio, kao i prethodne godine, da se predtestiraju zadaci iz matematike i stvaraju kapaciteti u školama.

Na pilotu eksterne provjere znanja koji je organizovan 2011. godine slučajno odabrani učenici iz 75 osnovnih škola (1155) radili su test iz crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, odnosno albanskog jezika i književnosti.Cilj je bio, pored stvaranja kapaciteta u školama i učenja procedura, da se predtestiraju zadaci iz ovog predmeta.

Prezentacija rezultata pilota eksternih provjera znanja (2010 i 2011)

Na posljednjem pilotu 2012. godine učestvovale su sve osnovne škole, odnosno svi učenici (oko 7300 učenika) VIII razreda,koji će školske 2012/2013. godine prvi put imati eksternu provjeru koja će se vrednovati prilikom upisa u srednju školu (regulisano pravilnicima za uspis u gimnaziju i srednju stručnu školu). Učenici su radili test iz crnogorsko-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnost ialbanskog jezika i književnosti, matematike i jednog predmeta koji su odabrali.

Prezentacija rezultata pilota eksterne provjere znanja (2012)