Baner

Eksterno-interna provjera znanja na kraju 1 i 2 ciklusa osnovne škole

  • PDF

U skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/02 od 28. 11. 2002, 49/07 od 10. 08. 2007, "Sl. list Crne Gore", br. 45/10 od 04. 08. 2010) Ispitni centar relaizuje eksterno-internu provjeru znanja na kraju I i II ciklusa osnovne škole.

Na kraju I ciklusa provjerava se znanje iz crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnostii matematike, dok se na kraju II ciklusa provjerava znanje iz crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, matematike i prvog stranog jezika.U školama u kojima se nastava izvodi na albanskom jeziku provjerava se albanski jezik i književnost, dok se ostali testovi prevode.

ŠTA ZNAČI EKSTERNO-INTERNI KARAKTER?

Ispitni centar priprema i šalje školama validne standardizovane testove, kodne sveske iuputstva na osnovu kojih škole same realizuju provjeru znanja u dane kad je to određeno školskim kalendarom. Nakon toga škole organizuju pregledanje test-knjižica saglasno kodnim sveskama. Na osnovu rezultata koje škole dobiju radi se interna analiza koja treba da im odgovori na pitanja: Kakva su škola? Kako to znaju? Šta mogu da urade da budu bolji?

ZAŠTO PROVJERA ZNANJA KOJA IMA EKSTERNO-INTERNI KARAKTER?

Eksterno-internaprovjera znanja je jedan od modela koji se koristi za unapređivanje kvalitetaobrazovanja. Da bi se planiralo kako poboljšati kvalitet rada, važno je prvo utvrditi trenutno stanje. Ovakva provjera znanja pruža još jednu mogućnost školama da u skladu sa svojimspecifičnim uslovima rada i specifičnom unutrašnjom dinamikom, a upoređujući se sa ostalim školama, samostalno kreiraju svoj razvoj. Ovo podrazumijeva i preuzimanje odgovornosti za vlastiti rad, a nadamo se da će biti i dobra motivacija za unapređivanje kvaliteta rada škole i ostvarivanje boljih rezultata budućih generacija.

KO ĆE IMATI KORISTI OD EKSTERNO-INTERNE PROVJERE ZNANJA?

1. Učenici (kvalitetnija nastava, bolja motivacija)

2. Nastavnici (veća autonomija, poboljšanje kvaliteta sopstvenog rada i mogućnost

uticanja na kvalitet rada u školi)

3. Škole (samoevaluacija i samostalno kreiranje vlastitog razvoja)

4. Društvena zajednica (kvalitetnije obrazovanje)

ŠTA JE DO SADA URAĐENO?

Eksterno-internaprovjera znanja je započela pilotom 2007. godine kada je testirano

1500 učenika III razreda i 3 000 učenika VI razreda u 47 škola (A i B škole u kojima je bio III i VI razred po reformisanom programu). Ovo testiranje je imalo karakter predtestiranja  kako bi se dobile informacije o kvalitetu mjernih instrumenata i proceduri testiranja, pa je uz ovo bilo i eksternog karaktera. To je omogućilo da se već naredne godine realizuje testiranje kojim se mjerio nivo usvojenih obrazovnih standarda kako bi se objektivnije pratio kvalitet obrazovnog sistema.

Sljedeće, 2008. godine testiranje se organizovalo u 75 osnovnih škola(A, B i C škole) i s obzirom na značaj uvođenja u obrazovni sistem imalo jeeksterni karakter. Učestvovali su učenici III i VI razreda devetogodišnje osnovne škole (oko 3970 učenika III razreda i oko 6700 učenika VI razreda). Nakon ovog testiranja Ispitni centar je radio analizu podataka iz čega je proizišao Izvještaj koji je prezentovan kreatorima obrazovne politike i školama. Ovaj Izvjestaj je u štampanoj formi dostavljen Ministarstvu prosvjete i Zavodu za školstvo. Rađena je i analiza podataka po školama tako da je svaka škola dobila postignuća svojih učenika po predmetima i oblastima, kao i poređenje sa državnim prosjekom.

Prezentacija rezultata nakon testiranja (2008)

Testiranje koje je organizovano 2009. godine imalo je eksterno-interni karakter i učestvovalo je 120 osnovnih škola (A, B, C i D škole sa oko 1450 učenika III razreda i oko 4520  učenika VI razreda). Ispitni centar je na osnovu dobijenih podataka radio analizu na državnom nivou, kao i analizu za svaku školu. Rezultati su prezentovani direktorima osnovnih škola.

Prezentacija rezultata nakon testiranja (2009)

Testiranje koje je organizovano 2010. godine sprovedeno je u svih 160 osnovnih škola (oko 8000 učenika III i isto toliko VI razreda) i takođe je imalo eksterno-interni karakter. Kako su tek ove godine bile uključene sve osnovne škole, Ispitni centar je i ovog puta pružio podršku i, na osnovu podataka koje su škole poslale, uradio analizu za svaku školu pojedinačno i poredio postignuća sa državnim prosjekom.

Prezentacija rezultata nakon testiranja (2010)

U eksterno-internoj provjeri znanja 2011. godine učestvovale susve osnovne škole (162) i svi učenici III (oko 8300) i VI (oko 7200) razeda.Eksterno-interna provjera znanja2012. godine je organizovana, takođe, u svim osnovnim školama (163), a učestvovalo je oko 8200 učenika III i oko 7500 učenika VI razreda. Nakon obje provjere znanja,Ispitni centar je radio analizu postignutih rezultata na državnom nivou i rezultate prezentovao direktorima škola, dok su škole radile samoevaluaciju.

Prezentacija rezultata nakon testiranja (2011)